Terenska istraživanja

Geofizička ispitivanja i terenski rad – Privredno društvo Geomehanika D.O.O. Beograd

Geofizička ispitivanja:

– Seizmička mikrorejonizacija terena
– Geoelektrična ispitivanja terena
– Obrada podataka sa izradom izveštaja

Terenski rad:

– Statička penetracija CPT (20 T/200kN)
– CPTU opit – statička penetracija sa merenjem pornog pritiska
– Mašinsko istražno bušenje
– Ugradnja pijezometarske konstrukcije i hidrogeološko testiranje bušotine
– Iskop istražnih jama
– Detaljno inženjersko-geološko kartiranje jezgra istražnih bušotina i jama
– Odabiranje, uzimanje, pakovanje i transport uzoraka
– Dinamička penetracija
– Detaljno inženjerskogeološko kartiranje istražnog prostora
– Terensko određivanje CBR-a
– Stručni projektantski nadzor u toku izvođenja terenskih radova
– Određivanje modula stišljivosti metodom kružne ploče
– Određivanje modula deformacije pomoću opterećenja kružnom pločom
– Merenje gasa (Gas monitoring) (CH4) (CO2) (O2)

 

Naša oprema:

U cilju projektovanja objekata visokogradnje i niskogradnje Privredno društvo Geomehanika poseduje kompletnu „in situ“ opremu za geotehnička istraživanja i laboratorijsku opremu za geomehanička ispitivanja tla:

– Statički penetrometar PAGANI TG 73-200 nominalne sile 200 kN,
– Bušeća garnitura Fraste Multidrill PL.G,
– Kamion GAZELA 4×4,
– Light drop tester ZFG 02-3,
– Atestna kružna ploča Ø300mm,
– Laboratorija za ispitivanje uzoraka tla i u okviru nje kompletnu opremu za identifikaciono-klasifikaciona ispitivanja, opremu za određivanje parametara čvrstoće i deformabilnih karakteristika, opremu za određivanje parametara nosivosti i zbijenosti materijala,
– Digitalizovana hidraulična presa kapaciteta 3000 kN. Hoek-ova ćelija .Električni extensiometri za merenje elastičnih modula u stenama/betonima
– Instrument za seizmička ispitivanja M.A.E. A6000S,
– Instrument za geoelektrična ispitivanja M.A.E. A6000E

Geomehanika poseduje i terensku opremu za ispitivanje kolovozne konstrukcije:
– Skid resistance and friction tester “Skid Tester” and “Benkelman” beam apparatus.

 

Upoznajte se sa projektima na kojima smo radili: