Izrada elaborata

Izrada geotehničkih elaborata – Privredno društvo Geomehanika D.O.O. Beograd

Geotehnički elaborati

Geotehnički elaborat predstavlja sintezu svih prethodno izvedenih terenskih istraživanja i laboratorijskih ispitivanja, koja su urađena prema uslovima projektnog zadataka. Rezultati se prikazuju kroz tekstualni i grafički deo sa detaljnom intepretacijom terenskih i laboratorijskih ispitivanja, prikazom profila izvedenih bušotina i inženjersko-geoloških preseka terena, fotografija nabušenog jezgra, položaja pojave i nivoa podzemnih voda, dijagrama sprovedenih terenskih i laboratorijskih opita, tabelarnih prikaza utvrđenih geomehaničkih parametara, geotehničkih proračuna vezanih za cilj istraživanja i za izbor ekonomski najpovoljnijeg tehničkog rešenja.

Geotehnički Elaborat, sažeto daje, karakteristike litološke građe terena, hidrogeološke karakteristike zastupljenih litoloških članova, definiše stanje nivoa podzemnih voda u terenu, morfološke karakteristike i seizmodinamički model terena.

Upoznajte se sa projektima na kojima smo radili: