Reference

Deo Projekata koje smo uspešno realizovali:

R.br.

NISKOGRADNJA – NAZIV

KORISNIK/INVESTITOR

1.

Elaborat o geotehničkim uslovima izgradnje sistema kanalizacije i postrojenja za tretman otpadnih voda u rafineriji nafte Novi Sad

NIS“ a.d., Novi Sad

2.

Geotehnički elaborat za potrebe izrade Idejnog i Glavnog projekta Magistralnog cevovoda za snabdevanje vodom od vodotornja „Beli Bagrem“ do rezervoara „Kumane“ (Konglavica) kod sela Kumane Opština Veliko Gradište

Institut za vodoprivredu

JAROSLAV ČERNI“ a.d.

3.

Geotehnički elaborat – Sanacija dela kanala šećeranski od km 4+850 do km 5+050 Mesto: Okolina Bašaida

JP „VODE VOJVODINE“, Novi Sad

4.

Geotehnički elaborat za potrebe izrade tehničke dokumentacije Glavnog projekta izgradnje kablovskog voda 110 kV od TS 110/35 kV “Beograd 6” do TS 110/35 kV “Novi Beograd – Toplana”

Privredno društvo za distribuciju električne energije

Elektrodistribucija-Beograd” d.o.o

5.

Geotehnički elaborat za potrebe izrade tehničke dokumentacije Glavnog projekta izgradnje kablovskog voda 110 kV od postojeće TS 220/110 kV “Beograd 5” do planirane TS 110/10 kV “Beograd 41” (Blok 32) i od TS 110/10 kV “Beograd 41” (Blok 32) do postojeće TS 110/10 kV “Beograd 40” (Blok 20)

Privredno društvo za distribuciju električne energije

Elektrodistribucija-Beograd” d.o.o

6.

Geomehanički elaborat – Poboljšanje postojeće putne mreže atarskih puteva za potrebe opsluživanje objekata u sklopu vetroelektrane „Alibunar 1“ i „Alibunar 2“

Mesto: atar sela Seluš i Vladimirovac

WINDVISION Windfarm A“ d.o.o. „WINDVISION Windfarm B“ d.o.o.

7.

Geomehanički elaborat o geotehničkim uslovima projektovanja i izvođenja puta sa pratećim objektima a za potrebe izrade tehničke dokumentacije Glavnog projekta izmeštanja državnog puta I reda M-22 Beograd – Ljig na području eksploatacije površinskih kopova kolubarsko lignitskog basena

PD RB „KOLUBARA“ d.o.o. Lazarevac

8.

Geomehanički elaborat o podobnosti materijala iz potencijalnih pozajmišta za izgradnju državnog puta I reda M-22 Beograd – Ljig na području eksploatacije površinskih kopova kolubarsko lignitskog basena deonica od km 252+031 do km 285+655

PD RB „KOLUBARA“d.o.o. Lazarevac

9.

Geotehnički elaborat za potrebe izrade Idejnog projekta sa studijom opravdanosti i Glavnog projekta sa odvodnjavanjem pristupnih saobraćajnica drumsko-železničkom mostu u Novom Sadu – sa opštim geotehničkim uslovima za projektovanje i izgradnju pristupnih saobraćajnica iz pravca ulica Venizelisove, Marka Miljanova i Reljkovićeve, drumsko-železničkom mostu u Novom Sadu sa pratećom infrastrukturom

EURO GARDI GROUP“ d.o.o.

10.

Studija opravdanosti sa idejnim projektom rekonstrukcije I modernizacije železničke pruge Subotica-Horgoš-granica sa Mađarskom, HUSRB/1203/111/038

‘’CeS.COWI’’ d.o.o.

11.

Elaborat o geotehničkim uslovima rekonstrukcije i modernizacije železničke pruge Subotica – Horgoš – granica sa Mađarskom za nivo Idejnog projekta

‘’CeS.COWI’’ d.o.o.

12.

Elaborat o geotehničkim uslovima izgradnje, rekonstrukcije i adaptacije graničnog prelaza Vatin

PRO-ING” d.o.o.

13.

Elaborat o geotehničkim uslovima izgradnje trase i objekata na trasi gasovoda “RG-01-21 Tilva-Bela Crkva“ i

Elaborat o geotehničkim uslovima izgradnje ukrštanja gasovoda “RG-01-21 Tilva-Bela Crkva“ sa kanalom OKM HS DTD “Banatska Palanka – Novi Bečej“ na stacionaži kanala km 11+050 kod naseljenog mesta Grebenac

„PROMONT GROUP“ d.o.o.

14.

Geotehnički elaborat za idejni projekat za izgradnju jednokolosečne pruge za obilaznicu oko Niša

Ces.COWI d.o.o.

15.

Geotehnički elaborat za rekonstrukciju i modernizaciju postojećeg železničkog koloseka i izgradnja drugog koloseka pruge Beograd-Niš, deonica Stalać-Djunis

Ces.COWI d.o.o.

16.

Geotehnicka istrazivanja i laboratorijska geomehanicka ispitivanja uzoraka tla za potrebe idejnog rešenja rekonstrukcije drenažnog sistema u balastu nasipa u Grabovičkom polju.

JP “EPS”, Beograd;

Ogranak HE Đerdap, Kladovo

17.

Geotehnicka istrazivanja i laboratorijska geomehanicka ispitivanja uzoraka tla za potrebe izrade Idejnog rešenja, Idejnog projekta i Studije opravdanosti zaštite Obrenovca od velikih voda Kolubare.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

Republička direkcija za vode,  Beograd

18.

Izvođenje geotehničkih istražnih radova za potrebe izgradnje Novog savskog mosta, na mestu Starog savskog mosta.

BELGRADE WATERFRONT”

19.

Geotehnički elaborate za potrebe dobijanja građevinske dozvole za rekonstrukciju ili zamenu četiri pešačka mosta i tri drumka mosta nareci Crnici u urbanom delu grada Paraćina

Institut za građevinarstvo “IG”d.o.o.

Banja Luka

20.

Geološko-geotehnička dokumentacija za potrebe izrade plana detaljne regulacije za deo naselja Velika Moštanica uz ulicu Dobrivoja Jovanovića, gradska opština Čukarica

Nebojša Ivković, Dobrivoja Jovanovića 89K,Velika Moštanica

21.

Pojačano održavanje državanih puteva povezanih sa autoputem E80 –koridor X od Niša do Dimitrovgrada

2.1 deonica dr.puta IB reda br.39: Sadikov Bunar-Blato

2.2 deonica dr.puta IIA reda br.221: Pirot-Kitka

2.3 deo. dr.puta IIA reda br.221: Manastir Sv.Ilija-Rsovci

2.5.2 deonica dr.puta IIA reda br.221: Prtopopinske vodenice – Smilovci

KORIDORI SRBIJE

22.

Geotehnički elaborat o ispitivanju nosivosti šipova u probnom polju TE KOSTOLAC B3

CMEC – China Machinerz Engineering Corporation

23.

Elaborat o geotehničkim uslovima za potrebe rekonstrukcije magistralnog puta Šćepan polje – Plužine (Crna Gora)

COWI A/S Denmark

24.

Geotehnićki elaborat za završetak Idejnog projekta za deo prioritetne obilaznice Jadransko-jonske deonice autoputa u Crnoj Gori (sekcija 1.1 Budvanske obilaznice)

MOTT MACDONALD ROMANIA SRL

25.

Geotehnički elaborat za Idejni projekat autoputa E-80 od Kosova* (administrativni prelaz Merdare) do Niša (petlja „Merošina“), Sektor 2 (39+419-77+000) od naselja Pločnik do Merdara

COWI A/S Denmark

R.br.

VISOKOGRADNJA – NAZIV

KORISNIK/INVESTITOR

1.

Geotehnički elaborat – fundiranje vetrogeneratora i platoa Alibunar 1 i Alibunar 2

WINDVISION Windfarm A“ d.o.o. „WINDVISION Windfarm B“ d.o.o.

2.

Geomehanički elaborat priključno – razvodnog postrojenja 220 KV „Vladimirovac“ i transformatorska stanica 220/35 KV u sklopu vetroelektrane „Alibunar 1“ i „Alibunar 2“ K.O. Novi Kozijak, parcela br 2474/1

WINDVISION Windfarm B“ d.o.o.

3.

Geotehnički elaborat proizvodne hale u Inđiji, katastarska parcela 5948/4 K.O. Inđija

INDOADRIATIC INDUSTRY“ d.o.o.

4.

Geotehnički elaborat – Silosi za doziranje aditiva u cement Beočin, krug fabrike Lafarge BFC

LAFARGE BFC“ d.o.o.Beočin

5.

Geotehnički elaborat – Mala gasna elektrana „Sirakovo 2“ nazivne snage 2 MW, SOS Sirakovo, Opština Veliko Gradište

CEEFOR“ d.o.o.Beograd

6.

Geotehnički elaborat – Pogon za čišćenje i ljuštiona Zrenjanin, katastarska parcela 3736 K.O. Zrenjanin 1

DIJAMANT“ a.d.

7.

Geotehnički elaborat – Hotelski, wellness, spa i rekreacioni kompleks u Vrdniku

PROMONT GROUP“ d.o.o. Novi Sad

8.

Geotehnički elaborat – Upravna zgrada Agencije za kontrolu letenja Srbije i Crne Gore d.o.o. Parcela KP 2873, KO Stari Grad

Agencije za kontrolu letenja

Srbije i Crne Gore d.o.o. Beograd

9.

Elaborat o geotehničkim uslovima izgradnje – Stambeno poslovni kompleks u Novom Sadu ul. Narodnih Heroja br. 1-3, kat.par. 4260/1

GALENS INVEST“ d.o.o.

10.

Geotehnički elaborat / finalni izveštaj – Projekat za organizaciju proizvodnje baznih ulja Rafinerija nafte Novi Sad

NIS” a.d.

11.

Geotehnički elaborat – Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda u krugu termoelektrane „Nikola Tesla B“, Ušće

JP „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE“ Beograd‘

12.

Geotehničkih istraživanja i izrada elaborata za robnu kuću IKEA – Beograd istok

‘’IKEA SRBIJA’’ d.o.o. Beograd

13.

Geotehnička istraživanja na lokaciji bivše fabrike ‘’Rekord’’ – Rakovica

‘’ELITA-COP’’ d.o.o.

14.

Elaborat o geotehničkim uslovima izgradnje poslovnog objekta B5 u Beogradu (KP 21631/3 K.O. Savski venac)

‘’ENERGOGROUP’’ d.o.o.

15.

Elaborat o geotehničkim uslovima izgradnje

stambeno – trgovačkog objekta “Blok 63“, Novi Beograd

‘’ENERGOGROUP’’ d.o.o.

16.

Geotehnička istraživanja na lokaciji planiranog

stambeno – poslovnog objekta u Južnom Bulevaru br.76

‘’PLUTO HOUSING CORPORATION’’ d.o.o.

17.

Geotehnička istraživanja na lokaciji u Rajićevoj ulici izrada elaborata za potrebe izgradnje Hotelsko-poslovnog objekta

A.B.D.“ d.o.o.

18.

Geotehnički elaborat – Vetroelektarana „Kostolac“, Spoljna odlagališta „Ćirikovac“, „Drmno“, “Petka” i “Klenovnik” – za nivo Idejnog projekta

JP „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE“ Beograd

19.

Elaborat o geotehničkim uslovima izgradnje proizvodne hale u leskovcu, katastarska parcela 15029/5 k.o. Leskovac

DELPHI PACKARD” d.o.o.

20.

Geotehnički elaborat – sanacija hrama Svetog Bogojavljenja u Srbobranu

SPCO” Srbobran

21.

Geotehnički elaborat – hotelsko-turističkog kompleksa „Fruške terme“, Vrdnik

„PROMONT GROUP“ d.o.o.

22.

Geotehnički elaborat – Izgradnja prihvatilišta za strance

u Padinskoj skeli

“INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR MIGRATION“

23.

Elaborata o geotehničkim uslovima izgradnje trafo i pumpne stanice požarne vode u okviru Rafinerije nafte Pančevo

„NIS“ a.d.

24.

Elaborat o geotehničkim uslovima izgradnje

hotela spratnosti P0o+P+1 u Bečeju, ulica zmaj jovina br. 85

„DE BEMY GRAND COMMERCE“ d.o.o.,

25.

Elaborat – o geotehničkim uslovima izgradnje – Centar za održivi razvoj Srema- I faza

Objekat Regionalnog centra za obuku operatora postrojenja za preradu otpadnih voda, na K.P. 2803/6, KO Šišinci, grad Sremska Mitrovica

Grad Sremska Mitrovica

26.

Izvođenje geotehničkih istražnih radova

za potrebe izrade idejnog projekta i projekta za građevinsku dozvolu energetskog objekta – postrojenja za proizvodnju električne i toplotne energije iz obnovljivih izvora energije – kogenerativno postrojenje SETA1 i SETA 2 u delu bloka 49 u Senti

WV Biomass Operations SETA-1”d.o.o.

WV Biomass Operations SETA-2”d.o.o.

27.

Elaborat o geotehničkim istraživanjima terena za potrebe izgradnje poslovnog objekta spratnosti 3Po+Pr+8, u ul. Milutina Milankovića na K.P.2831/12, Novi Beograd

ZAP“ d.o.o.

28.

Elaborat o detaljnim geotehničkim istraživanjima terena za potrebe definisanja geotehničkih uslova za proširenje podzmenog depoa Narodne biblioteke Srbije u Beogradu

Narodna biblioteka Srbije”, Beograd

29.

Geotehnički elaborate za potrebe izgradnje poslovnog objekta spratnosti Su+P+1+Pk u Vrdniku, K.P. 2532/5 i 2532/6, K.O. Vrdnik

PROMONT GROUP” d.o.o

30.

Geotehnički elaborat za potrebe izrade stambeno-poslovnog objekta na lokaciji u Ulici Kneza Miloša, katastarska parcela 906 K.O. Savski venac (PGD)

KMR Development Beograd

‘’Energogroup’’ d.o.o. Beograd

31.

Dokumentacioni i interpretacioni izveštaj o geotehničkim istraživanjima za potrebe izgradnje maloprodajnog parka IKEA –Beograd istok

IKEA Srbija d.o.o. Beograd

32.

Geotehnički elaborat za dogradnju postojećeg proizvodog objekta i izgradnju novih objekata ZF E-Mobility proizvodni kompleks za proizvodnju opreme za vozila, Pančevo (PGD)

‘’Energogroup’’ d.o.o. Beograd

33.

Preliminarni geotehnički izveštaj za potrebe izgradnje proizvodnog objekta u Novom Sadu (Fabrika čokolade)

„Barry Callebaut South East Europe“ d.o.o.