Rekonstrukcija pruge Subotica – Horgoš

Studija opravdanosti sa idejnim projektom rekonstrukcije i modernizacije železničke pruge Subotica-Horgoš-granica sa Mađarskom HUSRB/1203/111/038, knjiga 4. Geotehnički elaborat, sveska 1. trasa – oktobar 2014.

Investitor: Vlada Autonomne Pokrajine Vojvodine – Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova

Bulevar Mihajla Pupina 16; 21000 Novi Sad; Srbija.

Krajnji korisnik: “Železnice Srbije” a.d. (Joint Stock Company “Serbian Railways”)

Nemanjina 6; 11000 Beograd; Srbija

Opis: Elaborat je urađen na osnovu analize postojeće dokumentacije i izvršenih istraživanja terena i analize rezultata laboratorijskih ispitivanja koja su obavljena u periodu od 28.04.-11.05.2014. godine. Istražni prostor nalazi se na krajnjem severu zemlje, neposredno uz državnu granicu sa R. Mađarskom. Teren je pretežno ravničarski, monotone morfologije sa blagim zatalasanjima i depresijama. Na pruzi ukupne dužine od 26.60 km za rekonstrukciju, nalazi se 1 (jedan) podvožnjak, 4 (četiri) nadvožnjaka, 19 (devetnaest) pružnih prelaza i 17 (sedamnaest) malih objekata dužine do pet metara.

Imajući u vidu terenske uslove, vrstu i oblik objekta izvedeno je:

– rekognosciranje terena,
– 134 (stotridesetčetiri) istražnih jama,
– 132 (stotridesetdva) DCP opita u istražnim jamama sa nivoa posteljice odnosno planuma,
– 56 (pedesetšest) istražnih raskopa,
– 11 istražnih bušotina do dubine od 10.00 m i 11 statičkih penetracija za potrebe rekonstrukcije postojećih objekata, a koji će poslužiti pri izradi podužnog i poprečnih profila trase.
– uzimanje poremećenih uzoraka tla i utvrđivanje nivoa podzemne vode,
– geoelektrična ispitivanja na 258 tačaka.

Upoznajte se sa projektima na kojima smo radili: