Projekat sanacije klizišta

Projekat za građevinsku dozvolu za sanaciju klizišta kod osnovne škole „Borivoje Milojević“ u Likodri, opština Krupanj, katastarske parcele 1672/1, 1672/2 I 1671/2 k.O. Likodra

Investitor: Opština Krupanj

Maršala Tita 2, Krupanj

Opis: Prilikom obilnih padavina u maju 2014. godine došlo je do aktiviranja klizišta koje je teško oštetilo Dom kulture i ugrozilo objekat škole. Kao glavna sanaciona mera predviđa se izgradnja potpornog zida na šipovima koji se nalazi iznad objekta škole prema padini. Potporna konstrukcija se sastoji iz šipova u donjem delu i gornjeg dela koji čine naglavne grede i potporni zid. Kao sporedna sanaciona mere predviđena je izgradnja potpornog zida tribine neposredno ispod škole i iskop drenažnog kanala na padini iznad škole koja je zahvaćena klizanjem.

Upoznajte se sa projektima na kojima smo radili: