Elaborat o istraživanjima terena za izgradnju stubova vetrogeneratora

Elaborat o geološko-geotehničkim istraživanjima terena za potrebe izrade Idejnog i Glavnog građevinskog projekta novoprojektovanih stubova vetrogeneratora u sklopu vetroelektrane Alibunar 1.

Investitor: „WINDVISION Windfarm A “ d.o.o.

Opis: Na prostoru opštine Alibunar – u ataru sela Seleuš i Vladimirovac, gde se planira izgradnja stubova vetrogeneratora za vetroelektranu „Alibunar 1“ sprovedena su detaljna inženjerskogeološka istraživanja. Za potrebe definisanja geotehničkih uslova izgradnje novoprojektovanih stubova urađena je geološko-geotehničke dokumentacija, na prostoru od cca 2.000 ha. Elaborat je urađen prema Projektu geološko-geotehničkih istraživanja terena, čiju je tehničku kontrolu uradio Rudarsko-geološki fakultet, deparman za geotehniku i na isti dalo saglasnost.
Urađeno je ukupno 33 istražne bušotine, 33 statičke penetracije (za potrebe fundiranja vetrogeneratora) i 27 istražne jame (za potrebe fundiranja platoa).
Izvršena su i geoelektrična ispitivanja duž geoelektričnih profila. Izmereno je 17 (sedamnaest) tačaka geoelektričnog sondiranja sa elektrodnim zahvatom polustrujnih elektroda AB/2 do 60 metara, sa azimutom pružanja geoelektričnih profila približno sever-jug. Primenjen je Schlumberger-ov simetrični raspored strujnih i potencijalnih elektroda tj, A – MN -B.
Imajući u vidu dimenzije i statički sistem objekata, kao jedini moguć način fundiranja usvojeno je duboko fundiranje na bušenim šipovima.

Upoznajte se sa projektima na kojima smo radili: