Elaborat o geotehničkim uslovima izgradnje

Stambeno-poslovnog kompleksa u Novom Sadu, ulica Narodnih heroja br. 1-3, katastarska parcela 462/1 k.o. Novi Sad II

Investitor: „GALENS INVEST“ d.o.o.

ulica Somborska br. 30, Novi Sad

Opis: Predviđeno je da objekat ima tri podzemne etaže ispod cele površine, dok je broj nadzemnih etaža promenljiv po lamelama (od P+5 do P+13). Preporučeno je da se izvede fundiranje na bušenim šipovima sa zacevljenjem, dok je za zaštitu iskopa predviđeno izvođenje dijafragmi koje bi završavale u sloju laporovitih glina.

Upoznajte se sa projektima na kojima smo radili: